วันที่   4   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 ประชุม PA.  70  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง(Video conference)  15  นายกิตติพงศ์ บุญเติม
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม  25  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - เกลี่ยอัตรากำลัง  10  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-12.00   - การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  10  นางจุติมาพร เชียงกา