วันที่   3   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง(Video conference)  15  นายกิตติพงศ์ บุญเติม