วันที่   15   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  40  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  20  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  23  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - ประชุมสังเคราะห์SAR  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร