วันที่   5   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประชุม บุคลากร  80  นางฉวีวรรณ ศรีสุข
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัย ผ่านระบบzoom Meeting  5  นางสาวฐานิดา สุขรัมย์