วันที่   18   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเชิงรุก(Coding) ปีการศึกษา ๒๕๖๖  25  นางสาวนภัสนันท์ พงษ์ปกรณ์วัฒนา