วันที่   19   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การอบรมการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) สำหรับครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 9 แบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  5  นางสาวนรมน มูลไธสง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม โรงเรียนสุจริต)  40  นางนวลอนงค์ ชูใส
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   -  คัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว