วันที่   10   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บร ๑  220  นายธีรพงษ์ จินพละ