วันที่   12   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน และตัดแว่นสายตาเด็กที่มีสายตาผิดปกติตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  2  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน และตัดแว่นสายตาเด็กที่มีสายตา ผิดปกติตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  3  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน