วันที่   21   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  50  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   -  คัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว