วันที่   17   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุม conference เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ครู ว16 และสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา  10  นางสาววาสนา สุดวิลัย