วันที่   4   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - สัมมนาวิชาการ "การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย" ในรูปแบบออนไลน์  10  นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย