วันที่   10   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - จัดเตรียมสถานที่จัดบูทโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม โรงเรียนสุจริต)  80  นางนวลอนงค์ ชูใส
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - เข้าร่วมกิจกรรมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 7  20  นางณิชยา วงศ์อุทุมพร
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม  30  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์