วันที่   3   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - รับรายงานตัวครูผู้ช่วย และตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย  12  นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา