วันที่   7   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ 3)  10  นางสาวยุพารัตน์ คำประโคน
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ตรวจสอบคุณสมบัติ  5  นางชิดชนก แกล้วกล้า