วันที่   8   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - สำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอใช้ห้องประชุมสุขสมใจ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.๑ จำนวน ๓๘ โรงเรียน  80  นายธีรพงษ์ จินพละ