วันที่   9   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารระดับสูง  10  นางสาวยุพารัตน์ คำประโคน
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมผู้แทนประธานกลุ่มอำเภอละ 1 คน  10  นางสาวดำรงค์ ทำผ้า