วันที่   15   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมจัดสรรงบโครงการทักษะชีวิต  10  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-12.00   - งานวิชาการ  6  นางชิดชนก แกล้วกล้า