วันที่   26   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting  15  นางสาวปลิดา พันธ์วัน
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  50  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  12  นางสาววาสนา สุดวิลัย