วันที่   10   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - ประเมิน Pa ผอ.เขต  50  นางชิดชนก แกล้วกล้า