วันที่   11   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-12.00   - ประเมิน PA ผอ.เขต  50  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกฯ 38 ค.(2) เพื่อย้ายฯ  10  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุมจัดสรรนักศึกษาทุน  10  นางชิดชนก แกล้วกล้า