วันที่   27   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ขอใช้หอประชุมพิมานพรหม สพป.บร ๑ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการพบปะใกล้ชิดสมาชิกอุ่นใจ  300  นายธีรพงษ์ จินพละ