วันที่   17   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค  20  นางสาวสิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ๑๔ ด้าน และ Coding Achievement Awards  100  นางสาวสิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล