วันที่   21   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - สอบสวน  5  นายกฤศวรรธน์ พิลาล้ำ
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 (ศน.ใหม่)  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร