วันที่   30   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - ประชุมสรุปผลการคัดเลือก Coding Achievement Awards  10  นางสาวสิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม  30  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีกร/พิธีการ งานพัฒนาวิชาการ ฯ  10  นางจุติมาพร เชียงกา