วันที่   25   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  20  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต ฯ  15  นางชิดชนก แกล้วกล้า