วันที่   23   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ การย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  5  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10  นางจุติมาพร เชียงกา