วันที่   12   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  9  นางณิชยา วงศ์อุทุมพร
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD  25  นางสาวสุมาลี กุงไธสง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  25  นางสาวนภัสนันท์ พงษ์ปกรณ์วัฒนา
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอย้ายฯ ตำแหน่ง 38 ค.(2)  10  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว