วันที่   26   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานดีเด่นด้าน coding ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ออนไลน์)  10  นางจุติมาพร เชียงกา