วันที่   29   สิงหาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมวิชาการ  8  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงาน ICT CODING ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10  ธุรการ ICT