วันที่   18   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค  20  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมวิชาการ  8  นางชิดชนก แกล้วกล้า