วันที่   19   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข และภาค ค  20  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว