วันที่   14   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประเมิน PA นายทวี ทะนอก  40  นางชิดชนก แกล้วกล้า
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - ประเมิน PA นายทวี ทะนอก  100  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - การดำเนินงานตามพรบ.ลูกเสือ พศ.2551  10  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์