วันที่   4   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  250  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินย้ายฯ 38 ค.(2)  8  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - ประเมิน PA นายทวี ทะนอก  20  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 13.00-16.30   - ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว  20  นายกิตติพงศ์ บุญเติม