วันที่   20   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข และภาค ค  20  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.บร.1  10  นางสาวดำรงค์ ทำผ้า