วันที่   21   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข และภาค ค  20  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาผลงานและรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการจัดสรรเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  15  นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567  8  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานและรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการจัดสรรเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  15  นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - ประชุมงบประมาณเหลือจ่าย  20  นายเวทิน หงษ์วิเศษ