วันที่   24   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว