วันที่   7   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินย้ายฯ 38 ค.(2)  8  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว