วันที่   8   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD  25  นางสาวสุมาลี กุงไธสง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินย้ายฯ 38 ค.(2)  8  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - การประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  15  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์