วันที่   22   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - คัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD  30  นางสาวสุมาลี กุงไธสง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข และภาค ค  20  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  220  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารระดับสูง  14  นางสาวยุพารัตน์ คำประโคน