วันที่   15   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต  13  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ศึกษาดูงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  70  นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  15  นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประเมินตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2  12  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์