วันที่   1   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประเกลี่ยธุรการ รร.  10  นางชิดชนก แกล้วกล้า