วันที่   6   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - จัดประชุมปฏิบัติการประเมินการประเมินเพื่อรับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม  20  นายกิตติพงศ์ บุญเติม
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินย้ายฯ 38 ค.(2)  8  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว