วันที่   26   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - เรียกบรรจุ 38 ค.(2)  10  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประเมิน PA รอง. ผอ.สพท. และ ศน.  30  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ  12  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์