วันที่   25   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - คัดเลือกครูดีในดวงใจ ปี 2567  8  นางคำพวง วัชระเงิน
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประเมิน PA รอง ผอ.สพท.และ ศน.  10  นางชิดชนก แกล้วกล้า