วันที่   16   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2  12  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์