วันที่   28   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - ปรชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู  81  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)  11  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - การประกวดคัดเลือกคลิปภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นายกิตติพงศ์ บุญเติม