วันที่   27   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  15  นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  10  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - ประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู ุ  81  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์