วันที่   29   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - การประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  300  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - จัดงานเกษียณของบุคลากรในสำนักงานเขต  80  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิับัติงานบุคคลกรลูกเสือ จำนวน ๒ ราย  4  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์