วันที่   4   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - เชิญประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม  30  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารระดับสูง  12  นางสาวยุพารัตน์ คำประโคน