วันที่   5   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับรายงานตัว  30  นางชิดชนก แกล้วกล้า